XY LANH TRÒN SMC CDJ2B10-10Z-A CDJ2B10-15AZ-B CDJ2B10-30AZ-B CDJ2B10-45AZ-B CDJ2B10-60Z-B


0 VNĐ

CJ2

Bảng tra thông tin các mã sản phẩm xilanh SMC CDJ2B series:    
           
CDJ2B10-100AZ-B  CDJ2B10-100Z-A  CDJ2B10-100Z-B  CDJ2B10-10Z-A  CDJ2B10-10Z-B  CDJ2B10-125AZ-B
 CDJ2B10-125Z-B  CDJ2B10-150AZ-B  CDJ2B10-150Z-B  CDJ2B10-15AZ-B  CDJ2B10-15Z-A  CDJ2B10-15Z-A93-B
 CDJ2B10-15Z-B  CDJ2B10-200Z-B  CDJ2B10-20Z-B  CDJ2B10-30AZ-B  CDJ2B10-30Z-A  CDJ2B10-30Z-B
 CDJ2B10-35AZ-B  CDJ2B10-35Z-B  CDJ2B10-40Z-B  CDJ2B10-45AZ-B  CDJ2B10-45Z-A  CDJ2B10-45Z-B
 CDJ2B10-50Z-B  CDJ2B10-60AZ-B  CDJ2B10-60Z-A  CDJ2B10-60Z-B  CDJ2B10-75AZ-B  CDJ2B10-75RZ-B
 CDJ2B10-75Z-A  CDJ2B10-90Z-B        
           
 CDJ2B16-100AZ-B  CDJ2B16-100Z-A  CDJ2B16-100Z-B  CDJ2B16-10Z-B    
 CDJ2B16-120Z-B  CDJ2B16-125AZ-B  CDJ2B16-125Z-A  CDJ2B16-125Z-B  CDJ2B16-150AZ-B  CDJ2B16-150Z-A
 CDJ2B16-150Z-B  CDJ2B16-15AZ-B  CDJ2B16-15Z-A  CDJ2B16-175AZ-B  CDJ2B16-200AZ-B  CDJ2B16-200RZ-B
 CDJ2B16-200Z-A  CDJ2B16-200Z-B  CDJ2B16-20Z-A  CDJ2B16-20Z-B  CDJ2B16-250Z-B  CDJ2B16-25Z-B
 CDJ2B16-30AZ-B  CDJ2B16-30Z-A  CDJ2B16-35Z-B  CDJ2B16-40Z-B  CDJ2B16-45AZ-B  CDJ2B16-45Z-A
 CDJ2B16-45Z-B  CDJ2B16-50Z-B  CDJ2B16-60AZ-B  CDJ2B16-60RZ-A  CDJ2B16-60Z-A  CDJ2B16-75AZ-B
 CDJ2B16-75Z-A  CDJ2B16-80Z-B        
           
 CDJ2B6-15RZ-B  CDJ2B6-30RZ-B        
           
 CDJ2D10-15Z-A  CDJ2D10-15Z-B        
 CDJ2D10-30Z-A  CDJ2D10-30Z-B  CDJ2D10-45Z-B  CDJ2D10-60Z-B  CDJ2D10-75Z-B  
           
 CDJ2D16-100Z-B          
 CDJ2D16-10Z-B  CDJ2D16-15Z-B  CDJ2D16-25Z-B  CDJ2D16-30AZ-B  CDJ2D16-40Z-B  CDJ2D16-45Z-A
 CDJ2D16-45Z-B  CDJ2D16-60Z-A  CDJ2D16-60Z-B  CDJ2D16-75Z-B  CJ2B10-125Z  CJ2B10-150Z
           
 CJ2B10-15Z  CJ2B10-25Z  CJ2B10-30Z  CJ2B10-45RZ  CJ2B10-45Z  CJ2B10-50Z
 CJ2B10-60AZ  CJ2B10-60Z  CJ2B10-75Z      
           
 CJ2B16-100Z  CJ2B16-10Z  CJ2B16-125Z      
 CJ2B16-150Z  CJ2B16-15Z  CJ2B16-20Z  CJ2B16-25Z  CJ2B16-30AZ  CJ2B16-30RZ
 CJ2B16-45ARZ  CJ2B16-45Z  CJ2B16-50Z  CJ2B16-60AZ  CJ2B16-60Z  CJ2B16-75Z
 CJ2B16-80Z          
           
 CJ2B6-15RZ          
           
 CJ2D10-15Z  CJ2D10-30Z  CJ2D10-45Z  CJ2D10-60Z    

XY LANH TRÒN SMC

Chi tiết dòng sản phẩm XY LANH TRÒN SMC

- Xy lanh khí loại hai tác động, một trục dòng CJ2 dòng cảm biến CDJ2
- Các model cảm biến này có thể gắn trong môi trường nước
- Xy lanh dùng trong môi trường nước tốt
- Có gá xoay

MODEL XY LANH TRÒN SMC

Bảng tra thông tin các mã sản phẩm xilanh SMC CDJ2B series:    
           
CDJ2B10-100AZ-B  CDJ2B10-100Z-A  CDJ2B10-100Z-B  CDJ2B10-10Z-A  CDJ2B10-10Z-B  CDJ2B10-125AZ-B
 CDJ2B10-125Z-B  CDJ2B10-150AZ-B  CDJ2B10-150Z-B  CDJ2B10-15AZ-B  CDJ2B10-15Z-A  CDJ2B10-15Z-A93-B
 CDJ2B10-15Z-B  CDJ2B10-200Z-B  CDJ2B10-20Z-B  CDJ2B10-30AZ-B  CDJ2B10-30Z-A  CDJ2B10-30Z-B
 CDJ2B10-35AZ-B  CDJ2B10-35Z-B  CDJ2B10-40Z-B  CDJ2B10-45AZ-B  CDJ2B10-45Z-A  CDJ2B10-45Z-B
 CDJ2B10-50Z-B  CDJ2B10-60AZ-B  CDJ2B10-60Z-A  CDJ2B10-60Z-B  CDJ2B10-75AZ-B  CDJ2B10-75RZ-B
 CDJ2B10-75Z-A  CDJ2B10-90Z-B        
           
 CDJ2B16-100AZ-B  CDJ2B16-100Z-A  CDJ2B16-100Z-B  CDJ2B16-10Z-B    
 CDJ2B16-120Z-B  CDJ2B16-125AZ-B  CDJ2B16-125Z-A  CDJ2B16-125Z-B  CDJ2B16-150AZ-B  CDJ2B16-150Z-A
 CDJ2B16-150Z-B  CDJ2B16-15AZ-B  CDJ2B16-15Z-A  CDJ2B16-175AZ-B  CDJ2B16-200AZ-B  CDJ2B16-200RZ-B
 CDJ2B16-200Z-A  CDJ2B16-200Z-B  CDJ2B16-20Z-A  CDJ2B16-20Z-B  CDJ2B16-250Z-B  CDJ2B16-25Z-B
 CDJ2B16-30AZ-B  CDJ2B16-30Z-A  CDJ2B16-35Z-B  CDJ2B16-40Z-B  CDJ2B16-45AZ-B  CDJ2B16-45Z-A
 CDJ2B16-45Z-B  CDJ2B16-50Z-B  CDJ2B16-60AZ-B  CDJ2B16-60RZ-A  CDJ2B16-60Z-A  CDJ2B16-75AZ-B
 CDJ2B16-75Z-A  CDJ2B16-80Z-B        
           
 CDJ2B6-15RZ-B  CDJ2B6-30RZ-B        
           
 CDJ2D10-15Z-A  CDJ2D10-15Z-B        
 CDJ2D10-30Z-A  CDJ2D10-30Z-B  CDJ2D10-45Z-B  CDJ2D10-60Z-B  CDJ2D10-75Z-B  
           
 CDJ2D16-100Z-B          
 CDJ2D16-10Z-B  CDJ2D16-15Z-B  CDJ2D16-25Z-B  CDJ2D16-30AZ-B  CDJ2D16-40Z-B  CDJ2D16-45Z-A
 CDJ2D16-45Z-B  CDJ2D16-60Z-A  CDJ2D16-60Z-B  CDJ2D16-75Z-B  CJ2B10-125Z  CJ2B10-150Z
           
 CJ2B10-15Z  CJ2B10-25Z  CJ2B10-30Z  CJ2B10-45RZ  CJ2B10-45Z  CJ2B10-50Z
 CJ2B10-60AZ  CJ2B10-60Z  CJ2B10-75Z      
           
 CJ2B16-100Z  CJ2B16-10Z  CJ2B16-125Z      
 CJ2B16-150Z  CJ2B16-15Z  CJ2B16-20Z  CJ2B16-25Z  CJ2B16-30AZ  CJ2B16-30RZ
 CJ2B16-45ARZ  CJ2B16-45Z  CJ2B16-50Z  CJ2B16-60AZ  CJ2B16-60Z  CJ2B16-75Z
 CJ2B16-80Z          
           
 CJ2B6-15RZ          
           
 CJ2D10-15Z  CJ2D10-30Z  CJ2D10-45Z  CJ2D10-60Z    
Bình luận